Gå til indhold

Akkreditering

Et kvalitetsstempel, der vidner om høj kvalitet og høj sikkerhed i vores patientforløb

Hejmdal Privathospital er akkrediteret i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) af Institut for Kvalitet og Akkreditering (IKAS). Det er vi meget stolte af, da en akkreditering er et udtryk for, at et uafhængigt organ har vurderet, at Hejmdal på alle områder lever op til de standarder, der er sat for de behandlingssteder, der udbyder offentligt finansierede sundhedsydelser.

Om Hejmdal Privathospital skriver IKAS:

Hejmdal fremtræder som en professionel organisation, der har demonstreret evne og drivkraft i systematisk arbejde med kvalitetsforbedringer. Ledelsen prioriterer og handler på baggrund af sikker kvalitetsovervågning. Organisationen er velorganiseret med klar ansvars- og rollefordeling og med et styrende fokus på at skabe værdi i patientbehandlingen.

logo

Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, består i praksis af en række målsætninger for god kvalitet, som de enkelte behandlingssteder skal leve op til. Målsætningerne kaldes akkrediteringsstandarder.

I DDKM er der standarder, der beskriver organisatoriske forhold, der er vigtige for at behandlingsstedet kan levere god kvalitet. Det kan fx være, hvordan man overvåger og udvikler kvaliteten af sine ydelser, og hvordan man sikrer, at arbejdet udføres af kompetente medarbejdere.

Andre standarder beskriver vigtige dele af et patientforløb. Det kan fx være, hvordan man planlægger et behandlingsforløb og følger op på planen, hvordan man sikrer sig, at der er styr på prøvesvar, så man kan efterlyse manglende svar, og reagerer prompte på svar, der kræver hurtig handling, eller hvordan man håndterer medicin.

Endelig er der standarder, der beskriver, hvordan man skal tilrettelægge sin behandling ud fra bedste faglige viden, og hvordan man følger op på dette.