NU ER HEJMDAL OGSÅ ÅBNET I AARHUS OG AALBORG

Persondata på Hejmdal | HEJMDAL Gå til indhold

Persondata på Hejmdal

Persondatapolitik

Formål med Hejmdals behandling af vores patienters persondata er at kunne yde den bedst mulige behandling. Patienternes persondata behandles sikkert og i henhold til “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”.

Indsamling og registrering af oplysninger

På Hejmdal behandler vi som en del af vores opgave en række oplysninger om dig.

Hejmdal kan, efter samtykke fra dig, indhente oplysninger i forbindelse med den sag, som skal behandles. Der registreres oplysninger, som er nødvendige for dit forløb. Det er f.eks.:

 • CPR-nr., navn, adresse og telefonnummer
 • Oplysninger om årsagen til at du er henvist / ønsker udredning eller behandling
 • Relevante helbredsoplysninger
 • Notater ved kontakt til Hejmdal (mail, telefon, personlig)
 • Notater i forbindelse med konsultationer på Hejmdal (fx indledende samtale, medicinsamtaler, testning, psykoedukation eller psykologsamtaler)

Vi har pligt til at føre og gemme journal for dig, jævnfør Journalføringsbekendtgørelsen.

Pligten indebærer, at vi skal opbevare din journal i 10 år fra sidste optegnelsesdato (sidste konsultation hos Hejmdal).
Efter de 10 år plus løbende år sletter vi automatisk din journal.

Videregivelse af oplysninger

De oplysninger, Hejmdal indsamler, kan blive udvekslet mellem:

 • Egen læge
 • Sygehuse
 • Kommune
 • PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning)
 • Skole / institutioner
 • Andre sundhedspersoner
 • Pårørende

Vi kan udveksle dine personoplysninger med:

 • Forsikringsselskaber, hvis forløbet betales af disse
 • Regioner og kommuner hvis dit forløb hos Hejmdal er betalt af det offentlige

Som udgangspunkt opbevares al data kun indenfor EU. Men i de tilfælde, hvor data opbevares udenfor EU, i tredjelande, er der tilstrækkelig sikkerhed for behandlingen.

Udveksling af oplysninger er ofte afgørende for et sammenhængende forløb. Oplysninger må kun indhentes / videregives i det omfang, det er nødvendigt. Hejmdal vil derfor altid vurdere relevansen af oplysninger, der videregives.

Dine rettigheder

Når data, der vedrører dig, bliver behandlet af Hejmdal, har du som udgangspunkt mulighed for at gøre brug af følgende rettigheder:

 • Ret til at blive orienteret om indsamling af oplysninger til brug for behandling
 • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles
 • Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen

Adgang til din patientjournal

Det fremgår af sundhedslovens § 42a, stk. 1, at bl.a. læger og sygeplejerske ubegrænset kan indhente de elektroniske helbredsoplysninger, øvrige oplysninger om rent private forhold samt andre fortrolige oplysninger, der er nødvendige og relevante i forbindelse med en patientbehandling. Med hensyn til personale med sekretærfunktioner kan det oplyses, at de ikke er sundhedspersoner i lovens forstand.

Ifølge sundhedslovens § 42a, stk. 10, kan en sundhedsperson under dennes ansvar lade sekretærer yde teknisk bistand til opslag i oplysninger, som den pågældende sundhedsperson selv har adgang. Personale med sekretærfunktioner kan således både skrive og slå op i elektroniske systemer, der indeholder helbredsoplysninger m.v.

I henhold til sundhedslovens § 42a, stk. 4, skal hospitalsledelsen offentliggøre, hvis de giver tilladelse til, at andre sundhedspersoner får samme adgang til at indhente elektroniske patientoplysninger.

På denne baggrund offentliggøres det hermed, at hospitalsledelsen for Hejmdal har besluttet at give tilladelse til, at følgende sundhedspersoner får samme udvidede adgang som sundhedspersonerne nævnt i sundhedslovens § 42a, stk. 1, til elektronisk at indhente alle de oplysninger, der er nødvendige/relevante om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til brug for den aktuelle behandling:

 • Diætister
 • Psykologer
 • Miljøterapeuter
 • Lærer

Cookies

Læs her om brugen af cookies på denne hjemmeside.

Hvad er en cookie?
Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten.

En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser. Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Denne hjemmeside anvender cookies. Du får information om, at vi sætter cookies, inden de sættes. Det er vi – og alle andre – forpligtede til. Læs mere på Erhvervsstyrelsen.dk om cookies og det juridiske grundlag i “Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (Cookiebekendtgørelsen).

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Hvad anvender vi cookies til?
Vi anvender cookies for at sikre, at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website, gemme formulardata samt til statistik.

Hvis du søger job hos Hejmdal

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger: Navn, adresseoplysninger, e-mail, telefonnumre
 • CV og ansøgning
 • Evt. CPR-nummer
 • Evt. foto

Ansøgninger slettes senest 6 måneder efter endt rekrutteringsforløb. Du kan dog kontakte os, såfremt du ønsker dine personoplysninger slettet før. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre.

Hvis du er ansat hos Hejmdal

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger, herunder navn, kontaktoplysninger, job titel, uddannelse m.v.
 • Oplysninger fra dit CV og dine MUS-samtaler
 • Dit CPR-nummer
 • Oplysninger om bestemte medarbejderydelser, såsom oplysninger om lønforhold, pensionsforhold mv. For visse faggruppers vedkommende oplysninger om fagforeningsforhold af hensyn til overenskomst.
 • Evt. følsomme oplysninger/oplysninger om rent private forhold
 • Oplysninger om straffeforhold

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler dine personoplysninger. Vi kontrollerer dette via logning og tilsyn. For at undgå datatab, gennemfører vi løbende backup. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering, når vi sender data ud af vores netværk.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Frister for sletning og opbevaring af persondata

Alle patientoplysninger, som vi journaliserer i Hejmdal, bliver opbevaret i henhold til “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”. Efter 10 år plus løbende år fra sidste besøgsdato bliver journalen uden varsel slettet.

Patientjournaler af betydning for en klage-, tilsyns-, eller erstatningssag skal dog opbevares, så længe vedkommende sag verserer efter opbevaringsperiodens udløb. Hejmdal skal til enhver tid kunne fremfinde dokumentation for udført undersøgelse og behandling i tilfælde af patientklagesager.

Vi opbevarer relevante personoplysninger for vores medarbejdere i 5 år plus indeværende år, jf. “Bogføringsloven”.

Alle andre personoplysninger slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er relevante for det formål, de blev indsamlet til.

Klageinstans

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller behov for uddybelse af dine rettigheder, kan du kontakte os:

Hejmdal Privathospital
CVR: 31325803
Martinsvej 7-9, 1926 Frederiksberg C
hejmdal@hejmdal.dk

Tlf. 3616 0500

Data Protection Officer (DPO) for Hejmdal Privathospital:
Ane Svane – Kvalitetschef og HR-konsulent
asb@hejmdal.dk
Tlf. 27211444

Administrerende direktør:
Katja Damborg Laut
kdl@hejmdal.dk