Gå til indhold
  • Vi har desværre haft nedbrud i vores kontaktformular her på hjemmesiden. Hvis du ikke har modtaget svar, så kontakt os endelig igen. Vi beklager meget ulejligheden!

Personlighedsforstyrrelser

Afvigende personlighedstræk

En personlighedsforstyrrelse er en psykiatrisk lidelse, som er kendetegnet ved afvigende personlighedstræk, som viser sig i form af urimelige eller uforståelige reaktioner i mange personlige og sociale situationer. Denne gruppe lidelser kommer ofte til udtryk allerede i ungdomsårene og fortsætter ind i voksenalderen.

Personlighedsforstyrrelserne omfatter en gruppe lidelser, hvor den enkelte personlighedsforstyrrelse er inddelt efter de personlighedstræk, som er mest fremtrædende, da de ofte overlapper hinanden.

Her er et udpluk af de typiske personlighedsforstyrrelser:

Paranoid personlighedsforstyrrelse

Denne personlighedstype er karakteriseret ved mistænksomhed og mistillid. Patienten er tilbøjelig til at tolke andres handlinger som fjendtlige eller fulde af foragt. Patienten er følsom for reelle eller indbildte krænkelser og har ofte overdreven tro på egne kundskaber og evner. Nære forhold til andre undgås ofte.

Skizotypal personlighedsforstyrrelse

Tilstanden er typisk karakteriseret ved excentrisk adfærd, upassende følelser, magisk tankegang og tilbagetrækning fra kontakt. Personer med lidelsen kan af og til tro, at de har ekstraordinære egenskaber, eller at urelaterede hændelser er knyttet til dem på en eller anden vigtig måde.

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse

Denne personlighedstype er ofte kendetegnet ved en ekstrem grad af selvoptagethed og søger opmærksomhed og ros. De er ofte udnyttende, har storhedsforestillinger, manglende evne til indlevelse (empati) og nedvurderer generelt andre. De overdriver egne præstationer og betydning og forventer, at andre skal anerkende dem som værende særlige.

Dyssocial (antisocial) personlighedsforstyrrelse

Denne personlighedstype optræder typisk socialt ansvarsløst og normløst, udnyttende, impulsiv og hensynsløs. Personer med denne forstyrrelse udviser ofte kriminel adfærd. De opfatter deres ofre som svage og mener, at de fortjener at blive snydt. De lyver ofte, og de stjæler eller bedrager.

Emotionelt ustabil (borderline) personlighedsforstyrrelse

Denne personlighedsforstyrrelse kaldes ofte “borderline”. Disse personer er typisk impulsive og har svingende og stærke følelser. Deres selvopfattelse, dvs. deres fornemmelse af hvem de selv er, og hvad de står for, er svag, og de oplever tit en intens indre tomhed. De kan være selvdestruktive og indgår ofte i intense, konfliktladede forhold med andre mennesker. De udviser hyppigt voldsomme stemningssvingninger og har følelsesudbrud. Deres tænkning kan være sort/hvid – dvs. uden nuancer. Der optræder hyppigt store misbrug hos denne personlighedstype.

Dependent (afhængig) personlighedsforstyrrelse

Typisk for denne personlighedsforstyrrelse er ønsket om at blive taget vare på. Patienten er uselvstændig, overlader ansvaret til andre, er hjælpeløs og utryg uden en partner. Personer med denne type personlighedsforstyrrelse klynger sig til andre og er bange for at miste dem. De kan få selvmordstanker, når et forhold går itu og overlader det til andre at foretage vigtige beslutninger for dem.

Årsag

Medfødt temperament og de opvækstvilkår personen levede under spiller en stor rolle for personlighedsforstyrrelser. Særlig vigtig er kvaliteten af nære relationer de første leveår, og særligt hvis der har været overgreb, forsømmelse, ustabilitet, grænseløshed og utryghed. Genetiske forhold spiller betydeligt ind, og bidrager med omkring 50 % i forhold til udviklingen af en personlighedsforstyrrelse.

Kilde: sundhed.dk

Behandling hos Hejmdal

Vi lægger et program, som både inkluderer udredning og behandling. Det er vigtigt, at der foretages en omfattende og grundig undersøgelse ved behandlingens start for at kunne tilrettelægge behandlingen bedst muligt i forhold til det individuelle behov. Derfor består den indledende undersøgelse både af samtale med psykiater og psykolog.

Psykiateren indhenter anamnese (sygdomshistorie) og laver en diagnostisk vurdering af den psykiatriske lidelses type og sværhedsgrad. Psykiateren forholder sig også til, om der er tale om flere andre samtidige psykiatriske sygdomme.

Psykologen laver, ved hjælp af standardiserede tests og interviewguides, en psykologisk vurdering af den enkeltes problemstillinger, herunder motivation og i visse tilfælde personlighedstræk og kognitive ressourcer.

En fast del af behandlingen er individuelle samtaler hos psykolog. Samtaleforløbet er individuelt tilrettelagt og med fokus på den psykiatriske lidelse og de vanskeligheder, som følger med denne, såsom forskellige tanker og følelser, der både kan bidrage til og kan fastholde lidelsen.

Desuden er der mulighed for samtaler med, og undervisning af, familie, ægtefælle, kæreste og børn.

Nogle mennesker med personlighedsforstyrrelse er følsomme overfor at udvikle psykoser, depression og angst. Disse tilstande kan kræve medicinsk behandling.

Målet med behandlingen er symptomlindring og bedre funktion i hverdagen.