Hejmdal - Kirsten Søndermark Bentzen

Kirsten Søndermark Bentzen

VISO-specialist

Uddannelse:
Pædagog, Diverse kurser i specialpædagogik og Diplomuddannelse i ledelse

Faglig baggrund: 
Pædagog på døgninstitution i Aarhus for børn og unge med svær ADHD og ASF.

Leder på Døgninstitution – faglig vejleder for medarbejdere

Pædagogisk leder i Folkeskolen – faglig vejleder for medarbejdere

Erfaringer:
Jeg har siden jeg blev uddannet pædagog i 2002 arbejdet som pædagog, vejleder og leder med bl.a. sårbare børn, unge og familier. Jeg har arbejdet med en specialpædagogisk forståelse og tilgang til børn, unge og familier på døgninstitution, i aflastning og i folkeskoleregi. Jeg har haft et særligt fokus på autismespektrumsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, kognitive vanskeligheder og angstproblematikker. 

Mit faglige fundament tager afsæt i min brede praksiserfaring i arbejdet med familier med sårbare børn og unge, men også i min pædagoguddannelse, forskellige coachmoduler og en diplomuddannelse i ledelse.

Jeg har endvidere tilegnet mig viden fra diverse kurser og konferencer indenfor det specialpædagogiske felt gennem blandt andet: Viden om børn og unge med ASF, ADHD og angst, Inkluderende pædagogik i skole og dagtilbud (samarbejde med PPR), Tidlig indsats og forebyggelse af overgreb mod børn og unge, ATLASS kursus for professionelle (stressreduktionstilgang i arbejdet med børn og unge med diagnoser og eget arbejde), Neuropædagogik og – psykologi, samt forskellige kurser og indsigt i de mange faglige tilbud, der gives i folkeskolen for læse- og matematiksvage elever. 

Jeg har en bred erfaring med sparring og rådgivning til forældre og professionelle i sager, der af forskellige grunde kan være komplekse, og hvor der også samarbejdes med bl.a. PPR, socialforvaltningen og børne- og ungepsykiatrisk afdeling. Dette kan være stor mistrivsel, manglende udvikling socialt og fagligt, skolevægring, udadreagerende adfærd, selvskadende adfærd, angstproblematikker og andet der fylder. 

Ud over ovenstående arbejder jeg altid med en bred handicapforståelse og et børnesyn, der går på, at børn og unge med diagnoser og andre udfordringer skal have alt den tilpassede omsorg, struktur og de stilladser, der er behov for, for at kunne begå sig mere hensigtsmæssigt. Alle børn og unge gør det bedste, de kan. Men deres udfordringer og evt. handicap er med til at spænde ben for, at de i nogle sammenhænge træffer de rigtige valg og regulerer sig selv. De har en adfærd, som nogle gange udfordrer dem selv, forældrene, søskende, venner og professionelle. Derfor har de behov for den rette specialpædagogiske tilgang, der hjælper, støtter og giver den rette forståelse. Her er det bl.a. vigtigt at finde og fokusere på barnets eller den unges samt familiens styrker.